Tìm kiếm

Quyền của bên thuê nhà, công trình xây dựng

 a. Yêu cầu bên cho thuê giao nhà, công trình xây dựng theo thỏa thuận

trong hợp đồng.

b. Yêu cầu bên cho thuê cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về nhà, công

trình xây dựng.

c. Được đổi nhà, công trình xây dựng đang thuê với người thuê khác, nếu

được bên cho thuê đồng ý bằng văn bản.

d. Được cho thuê lại một phần hoặc toàn bộ nhà, công trình xây dựng, nếu

có thỏa thuận trong hợp đồng hoặc được bên cho thuê đồng ý bằng văn

bản.

e. Được tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thoả thuận với bên cho thuê,

trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu.

f. Yêu cầu bên cho thuê sửa chữa nhà, công trình xây dựng trong trường

hợp nhà, công trình xây dựng bị hư hỏng không phải do lỗi của mình gây

ra.

g. Yêu cầu bên cho thuê bồi thường thiệt hại do lỗi của bên cho thuê gây ra.

h. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng khi bên cho thuê vi phạm

điều kiện đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng quy định tại khoản 2

Điều 30 của Luật kinh doanh bất động sản.

i. Các quyền khác trong hợp đồng.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Quyền của bên thuê nhà, công trình xây dựng"

Post a Comment