Tìm kiếm

Quyền của bên thuê mua nhà, công trình xây dựng

a. Yêu cầu bên cho thuê mua cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về nhà, công trình xây dựng.

b. Yêu cầu bên cho thuê mua giao nhà, công trình xây dựng theo thỏa thuận trong hợp đồng; làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và giao hồ sơ liên quan khi kết thúc thời hạn thuê mua hoặc trước khi kết thúc thời hạn thuê mua theo thỏa thuận của các bên.

c. Được cho thuê lại một phần hoặc toàn bộ nhà, công trình xây dựng, được chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng.

d. Yêu cầu bên cho thuê mua sửa chữa những hư hỏng của nhà, công trình xây dựng trong thời hạn thuê mua mà không phải do lỗi của mình gây ra.

e. Yêu cầu bên cho thuê mua bồi thường thiệt hại do lỗi của bên cho thuê mua gây ra.

f. Có quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng kể từ thời điểm đã trả hết tiền cho bên cho thuê mua.

g. Các quyền khác trong hợp đồng.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Quyền của bên thuê mua nhà, công trình xây dựng"

Post a Comment