Tìm kiếm

Chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng

a. Bên thuê mua được chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng khi chưa nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên thuê mua. Việc chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng phải được lập thành văn bản, có xác nhận của chủ đầu tư vào văn bản chuyển nhượng.

b. Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng được tiếp tục thực hiện các quyền, nghĩa vụ của bên thuê mua nhà, công trình với bên cho thuê mua. Bên cho thuê mua có trách nhiệm tạo điều kiện cho các bên trong việc chuyển nhượng hợp đồng và không được thu thêm từ bên thuê mua bất kỳ khoản chi phí nào liên quan đến việc chuyển nhượng hợp đồng.

c. Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng cuối cùng được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

d. Việc chuyển nhượng hợp đồng quy định tại Điều này không áp dụng đối với hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội.

e. Hợp đồng chuyển nhượng và các vấn đề liên quan đến việc chuyển

nhượng hợp đồng cho thuê mua nhà, công trình xây dựng sẽ do Bộ Xây dựng quy định cụ thể.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng"

Post a Comment