Tìm kiếm

Quyền của bên cho thuê nhà, công trình xây dựng

 a. Yêu cầu bên thuê nhận nhà, công trình xây dựng theo thời hạn đã thỏa

thuận trong hợp đồng.

b. Yêu cầu bên thuê thanh toán đủ tiền theo thời hạn và phương thức thỏa

thuận trong hợp đồng.

c. Yêu cầu bên thuê bảo quản, sử dụng nhà, công trình xây dựng theo thỏa

thuận trong hợp đồng.

d. Yêu cầu bên thuê bồi thường thiệt hại hoặc sửa chữa phần hư hỏng do lỗi

của bên thuê gây ra.

e. Cải tạo, nâng cấp nhà, công trình xây dựng cho thuê khi được bên thuê

đồng ý, nhưng không được gây ảnh hưởng cho bên thuê.

f. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng khi bên thuê vi phạm điều

kiện đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng quy định tại khoản 1

Điều 30 của Luật kinh doanh bất động sản.

g. Yêu cầu bên thuê giao lại nhà, công trình xây dựng khi hết thời hạn thuê;

trường hợp hợp đồng không quy định thời hạn thuê thì chỉ được lấy lại

nhà, công trình xây dựng sau khi đã thông báo cho bên thuê trước 06

tháng.

h. Các quyền khác trong hợp đồng.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Quyền của bên cho thuê nhà, công trình xây dựng"

Post a Comment