Tìm kiếm

Nghĩa vụ của bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng

a. Thông báo cho bên thuê mua các hạn chế về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng (nếu có).

b. Thực hiện thủ tục thuê mua nhà, công trình xây dựng theo quy định của pháp luật.

c. Bảo quản nhà, công trình xây dựng đã cho thuê mua trong thời gian chưa bàn giao cho bên thuê mua. Bảo trì, sửa chữa nhà, công trình xây dựng theo định kỳ hoặc theo thỏa thuận trong hợp đồng.

d. Giao nhà, công trình xây dựng và hồ sơ có liên quan theo thoả thuận trong hợp đồng cho bên thuê mua theo đúng tiến độ, chất lượng và các điều kiện khác đã thỏa thuận trong hợp đồng.

e. Làm thủ tục cấp và giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên thuê mua khi kết thúc thời hạn thuê mua, trừ trường hợp bên thuê mua có văn bản đề nghị được tự làm thủ tục cấp giấy chứng nhận.

f. Bảo hành nhà, công trình xây dựng theo quy định tại Điều 20 của Luật kinh doanh bất động sản.

g. Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

h. Thực hiện các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật.

i. Tạo điều kiện cho bên thuê mua chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng.

j. Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Nghĩa vụ của bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng"

Post a Comment