Tìm kiếm

Quyền của bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng

a. Yêu cầu bên thuê mua nhận nhà, công trình xây dựng theo thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng.

b. Yêu cầu bên thuê mua thanh toán tiền thuê mua theo thời hạn và phương thức thỏa thuận trong hợp đồng.

c. Yêu cầu bên thuê mua phối hợp thực hiện các thủ tục thuê mua trong thời hạn đã thỏa thuận.

d. Yêu cầu bên thuê mua bồi thường thiệt hại do lỗi của bên thuê mua gây ra.

e. Được bảo lưu quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng khi bên thuê mua chưa trả hết tiền thuê mua.

f. Yêu cầu bên thuê mua bảo quản, sử dụng nhà, công trình xây dựng trong thời hạn thuê mua theo thỏa thuận trong hợp đồng.

g. Các quyền khác trong hợp đồng.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Quyền của bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng"

Post a Comment