Tìm kiếm

Quyền của bên bán nhà, công trình xây dựng trong hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng

 Quyền của bên bán nhà, công trình xây dựng

a. Yêu cầu bên mua nhận nhà, công trình xây dựng theo thời hạn đã thỏa

thuận trong hợp đồng.

b. Yêu cầu bên mua thanh toán đủ tiền theo thời hạn và phương thức thỏa

thuận trong hợp đồng; trường hợp không có thỏa thuận thì chỉ được thu

tiền của bên mua không vượt quá 95% giá trị hợp đồng mua bán khi

người mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

c. Yêu cầu bên mua phối hợp thực hiện các thủ tục mua bán trong thời hạn

đã thỏa thuận.

d. Không bàn giao nhà, công trình xây dựng khi chưa nhận đủ tiền, trừ

trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

e. Yêu cầu bên mua bồi thường thiệt hại do lỗi của bên mua gây ra.

f. Các quyền khác trong hợp đồng

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Quyền của bên bán nhà, công trình xây dựng trong hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng"

Post a Comment