Tìm kiếm

Các hoạt động kinh doanh bất động sản cụ thể trong thị trường bất động sản

 Thị trường bất động sản là nơi diễn ra các hoạt động kinh doanh liên quan

đến bất động sản và dịch vụ bất động sản, trong phạm vi vấn đề này sẽ tập

trung nghiên cứu hoạt động kinh doanh bất động sản và hoạt động kinh

doanh dịch vụ bất động sản. Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản,

chúng ta nghiên cứu các hoạt động sau đây:

- Hoạt động mua bán nhà, công trình xây dựng đã có sẵn

- Hoạt động cho thuê nhà ở, công trình xây dựng

- Hoạt động cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng

- Hoạt động chuyển nhượng, cho thuê quyền sử dụng đất

- Hoạt động chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư

- Hoạt động bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

Đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản, chúng ta nghiên cứu

các hoạt động sau đây:

- Hoạt động kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản.

- Hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản

- Hoạt động kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Các hoạt động kinh doanh bất động sản cụ thể trong thị trường bất động sản"

Post a Comment