Tìm kiếm

Tổ chức, cá nhân trong nước được kinh doanh bất động sản dưới các hình thức nào?

 Tổ chức, cá nhân trong nước được kinh doanh bất động sản dưới các

hình thức sau đây:

a. Mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua;

b. Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại;

c. Đối với đất được Nhà nước giao thì được đầu tư xây dựng nhà ở để bán,

cho thuê, cho thuê mua; chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình

thức phân lô, bán nền theo quy định của pháp luật về đất đai; đầu tư xây

dựng hạ tầng kỹ thuật nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử

dụng đất gắn với hạ tầng kỹ thuật đó;

d. Đối với đất được Nhà nước cho thuê thì được đầu tư xây dựng nhà ở để

cho thuê; đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng không phải là nhà ở

để bán, cho thuê, cho thuê mua;

e. Đối với đất được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất thì được đầu

tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua;

f. Đối với đất nhận chuyển nhượng của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thì

được đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho

thuê mua;

g. Đối với đất thuê của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thì được đầu tư xây

dựng nhà, công trình xây dựng để cho thuê theo đúng mục đích sử dụng

đất;

h. Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của chủ

đầu tư để xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê

mua;

i. Nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình,

cá nhân để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật để chuyển nhượng, cho thuê

đất đã có hạ tầng kỹ thuật đó.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Tổ chức, cá nhân trong nước được kinh doanh bất động sản dưới các hình thức nào?"

Post a Comment