Tìm kiếm

Nghĩa vụ của bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất

a. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về quyền sử dụng đất và chịu trách nhiệm về thông tin do mình cung cấp.

b. Chuyển giao đất cho bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đủ diện tích, vị trí, số hiệu và tình trạng đất theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng.

c. Làm thủ tục đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai và giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên nhận chuyển nhượng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

d. Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

e. Thực hiện các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật.

f. Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Nghĩa vụ của bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất"

Post a Comment