Tìm kiếm

Điều kiện để bất động sản đưa vào kinh doanh trong thị trường bất động sản

 Nhà, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh phải có đủ các điều kiện sau đây:

a. Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, công trình

xây dựng gắn liền với đất.


b. Không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

c. Có đăng ký quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất trong

giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất. Đối với nhà, công trình xây dựng

có sẵn trong dự án đầu tư kinh doanh bất động sản thì phải có giấy chứng

nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

ất động sản là đất đai đưa vào kinh doanh phải có đủ các điều kiện sau:

a. Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất;

b. Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

c. Trong thời hạn sử dụng đất;

d. Có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về

đất đai.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Điều kiện để bất động sản đưa vào kinh doanh trong thị trường bất động sản"

Post a Comment