Tìm kiếm

Tư cách chủ thể tham gia vào thị trường kinh doanh bất động sản

 Tư cách chủ thể tham gia vào thị trường kinh doanh bất động sản:

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp

hoặc hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và có vốn pháp

định không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ trường hợp dưới đây:

+ Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê

mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành

lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp

luật.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Tư cách chủ thể tham gia vào thị trường kinh doanh bất động sản"

Post a Comment